G-1DJPN BYF3S
New
Best Seller

Summer สิงคโปร์ / ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020 #เข้าค่ายของนักเรียนสิงคโปร์ #ที่เดียวในประเทศไทย

คุณสมบัติสินค้า:

Summer สิงคโปร์ / ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020 #เข้าค่ายของนักเรียนสิงคโปร์ #ที่เดียวในประเทศไทย #ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ! #เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE! ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์ #จัดโครงการร่วมกับค่ายเยาวชนของประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge! #พักหอพัก ที่โรงเรียนประจำ Nanyang Girls' Boarding School

Share

Summer สิงคโปร์ / ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020 #เข้าค่ายของนักเรียนสิงคโปร์ #ที่เดียวในประเทศไทย  

#ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ!  
#เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE! ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์
#จัดโครงการร่วมกับค่ายเยาวชนของประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge!
#พักหอพัก ที่โรงเรียนประจำ Nanyang Girls' Boarding School

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมเเคมป์ "หลักสูตรพัฒนาเยาวชน" ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวก กับโปรแกรมคุณภาพขององค์กร Camp Challenge ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 23 ปี เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge องค์กรจัดค่ายเยาวชนขนาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัล The National Youth Achievement Award (NYAA) ในระดับ Gold Award องค์กรนี้ยังได้ทำงานร่วมกับลูกเสือของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังจัดค่ายเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียอีกด้วย

โปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นทักษะการภาษาเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นการสร้างคุณสมบัติและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย ส่งเสริมพัฒนาการ ผ่านกิจกรรมทีมเวิร์ค เรียนภาษาอังกฤษเน้นการใช้งานได้จริงผ่านการเเสดงบทบาทสมมุติ สื่อสารความคิด วิเคราะห์ และ เสนอไอเดียตลอดทั้งโปรแกรม  

วันที่ 5-18 เมษายน 2020 * ตรงกับรอบวันหยุดของ นร อินเตอร์ *
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป
* โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดคนละ 1,000 บาท!!  

กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020
 "พี่หลิว - จารุรินทร์ ชยะประจักษ์" ผู้ก่อตั้ง วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเวล 
 
ตารางการเดินทางสายการบิน คาร์เธย์เเฟซิฟิก
1) ขาไป CX 717 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020
ออกจากกรุงเทพเวลา 11.55 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เวลา 15.25 น.

2) ขากลับ CX 712 เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2020
ออกจากสนามบินสิงคโปร์เวลา 13.25 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 15.00 น.

แพคเกจซัมเมอร์ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020
*รวม*
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ซักผ้าให้โดยโรงเเรม 1 ครั้ง
 • เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
 • พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม

**ไม่รวม**
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก

รายละเอียดการสมัคร
 • กรอกรายละเอียดสมัครโครงการซัมเมอร์ สิงคโปร์ มีนาคม 2020 ทางออนไลน์
 • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 20,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020
 • หมดเขตการรับสมัครเเละชำระค่าโครงการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020
 • วันปฐมนิเทศน์ก่อนออกเดินทาง วันเสาร์ที่  21 มีนาคม 2020.

การยกเลิกการเดินทางและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียม

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนในโครงการไม่ถึง 10 คน 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม 
4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้ว ต้องการทำการยกเลิก ( ทั้งนี้ค่ามัดจำจะไม่ได้คืนทุกกรณี )
4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 100%
4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 30%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน
5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับ ตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนค่าบริการของโครงการจะขอคืนเงินไม่ได้
6. ราคาค่าบริการจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์โรคระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
8. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

Camp Challenge เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนว่าเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างเเท้จริงโปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นทักษะการภาษาเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นการสร้างคุณสมบัติและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย

สอนโดยครูฝึกที่ได้รับการฝึกฝนและผ่านหลักสูตรการดูแลเยาวชนและสามารถจัดกิจกรรมที่ท้าทาย ภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่ผ่านมาตรฐานจากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนกว่า 12 ขั้นตอน

ค่ายเยาวชนจัดขึ้นที่แคมป์่ Sembawang บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีห้องเรียน ห้องปฐมนิเทศ พื้นที่สร้าง Team Building และลานกิจกรรมแบบกลุ่มสามารถรองรับนักเรียนได้ 800 คน

* นักเรียนโครงการซัมเมอร์ จะได้เรียนและทำกิจกรรมที่ Camp Challenge 15 ชั่วโมง
 
* เรียนภาษาอังกฤษเน้นการใช้งานจริง 12 ชั่วโมง ที่ห้องเรียนหรือห้องกิจกรรมของ Nanyang Girl's Boarding School

  ดูรูปภาพค่าย Camp Challengeที่พักNanyang Girl's Boarding School 


ที่พักสำหรับนักเรียน ตั้งอยู่ในเขตที่สวยงามร่มรื่น แวดล้อมด้วยสวนและพื้นที่สีเขียว ปลอดภัย สะอาด มีการดูเเลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม สามารถเดินทางไปยังตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบายภายใน 20 นาที

- ห้องพักเตียงเดี่ยว เเชร์ 4 คนต่อ 1 ห้อง / แยกห้องพักชาย-หญิง มีห้องนำในตัว เเละ Wifi ทุกห้อง
- อาหารเช้าและเย็นทานที่โรงอาหารของหอพัก มื้อเที่ยงเป็นกล่องข้าวชุดเบนโตะ

  ดูรูปภาพหอพัก Nanyang Girls’ Boarding High School

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้